Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

”Artă pentru viaţă”

8 iulie 2013 – 8 august 2013

SECŢIUNEA 1. SPONSORUL CONCURSULUI

1.1. Sponsorul concursului adresat artiştilor  „Artă pentru viaţă” (denumit în continuare “Concursul“) este S.C. SERVIER PHARMA S.R.L. (denumită în continuare “Sponsorul” sau „Servier Pharma”), cu sediul în Bucureşti, Str. Tipografilor, Nr.11-15 Corp A1 Et.3, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J…, Cod unic de înregistrare CUI RO ….

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul“), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Sponsorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfaşurării Concursului. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare a modificărilor respective pe site-ul www.artapentruviata.ro .

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul www.artapentruviata.ro pe întreaga durată a Concursului.

SECŢIUNEA 2.   TEMEIUL LEGAL

Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată.

SECŢIUNEA 3.  ZONA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se organizează şi desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei, începând cu data de 8 iulie 2013 ora 08:00:00 şi se încheie pe data de 8 august 2013, ora 24:00:00.

Concursul se va desfăşura pe site-ul www.artapentruviata.ro.

SECŢIUNEA 4.  DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.Concursul este accesibil oricărei persoane fizice cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului, cu domiciliul/reşedinţa în România, (denumită în continuare „Participant”).

4.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

4.3. Nu sunt eligibile pentru a se înscrie în cadrul concursului persoanele juridice sau întreprinderile familiale  autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele întreprinderi familiale autorizate în care angajaţii S.C. Servier Pharma S.R.L., angajaţii agentiei Saatchi & Saatchi şi ai spitalelor implicate în desfășurarea proiectului și membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) care deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Pentru a se putea înscrie în Concurs, participanţii trebuie să intre pe site-ul www.artapentruviata.ro şi să completeze integral formularul de inregistrare – datele personale: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresa de email validă, bifarea domeniului artistic ales – pictură, literatură, teatru sau artă manuală, bifarea oraşului vizat pentru  implementarea proiectului propus,  apoi să adauge un text cu o descriere a proiectului propus în maximum 500 de cuvinte, un buget care sa justifice costurile necesare pentru implementare şi o imagine reprezentativă pentru proiect. Nu există nicio constrângere tehnică în ceea ce priveşte mărimea materialelor postate pe site-ul www.artapentruviata.ro. Prin descrierile şi documentele postate, participanţii trebuie să demonstreze următoarele:

Relevanţă: propunerea proiectului potrivit pentru nevoile pacienţilor

Binefacere:  proiectul trebuie să aducă alinare celor suferinzi prin procese artistice

Fezabilitatea: participanţii trebuie să ia în considerare dacă proiectul propus este realizabil în limita celor 3.000 de euro* (aplicanţii trebuie să se încadreze în suma de 3000 de euro pentru toate cheltuielile proiectului – materiale, transport, cazare,etc).

5.2. Pentru ca înregistrarea să fie validă, participantul trebuie să completeze integral formularul de înregistrare.

5.3. Participantul îşi asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea  publică a respectivului material, precum şi pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului transmis. Toate fişierele încărcate de participanţi vor fi postate pe site-ul www.artapentruviata.ro într-o secţiunie dedicată prezentării proiectelor participante în concurs.

5.4.Nu vor fi luate în  considerare şi nici nu vor fi publicate fişierele care nu respectă condiţiile impuse de lege (să nu fie materiale ilegale, periculoase, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o încălcare flagrantă a dreptului de autor şi nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale).

5.5. Sponsorul nu este responsabil pentru faptul că terţe părţi pot utiliza informaţii pe care participanţii în Concurs le postează sau le fac disponibile în spaţiile dedicate Concursului.

5.6. De asemenea, participanţii îşi asumă întreaga răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmit sau le publică în spaţiile dedicate Concursului pe site-ul www.artapentruviata.ro. Participantii sunt în întregime responsabili de conţinutul imaginilor, textelor şi informaţiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.

5.7. Participanţii sunt de acord şi se obligă să nu folosească serviciile site-ului pentru a instiga la încălcarea legislaţiei româneşti. În acelaşi timp, participanţii sunt de acord şi se obligă să nu ofere informaţii cu scopul de a sprijini activităţi ilegale.

5.8 Sponsorul îşi rezervă dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de participanţi care nu respectă condiţiile menţionate anterior.

SECŢIUNEA 6.  CONDIŢII DE VALIDARE

6.1. Pentru ca participarea la concurs să fie validă, Participanţii trebuie să îndeplinească simultan, următoarele condiţii:

  • Să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament;
  • Să îndeplinească condiţiile de participare descrise în secţiunea 5
  • Să îndeplinească condiţiile prevăzute în secţiunea 4
  • Să completeze în perioada de desfăşurare a concursului  toate datele solicitate prin formularul de înscriere pe site-ul www.artapentruviata.ro
  • Să participe în concurs cu un fişier valid, în concordanţă cu tema concursului şi care să nu încalce ordinea publică, bunele moravuri şi normele de convieţuire socială dar nici să aducă atingere demnităţii umane şi dreptului la propria imagine conform legislatiei romaneşti în vigoare, responsabilitatea revenind indubitabil celor care au încărcat respectivele materiale.

6.2. Nu se acceptă fişiere copiate de pe internet, care conţin imagini ale vedetelor sau persoanelor publice, care conţin mesaje obscene sau indecente, materiale contrafăcute. Orice astfel de fişier va fi descalificat.

SECŢIUNEA 7.  FINANȚAREA PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE

7.1. În cadrul concursului vor fi desemnate 3 proiecte artistice câștigătoare ce vor fi finațate de Sponsor fiecare cu 3.000 euro (trei mii euro) pentru a fi implementate în beneficiul pacienţilor din 3 spitale din ţară.

7.2. Suma necesară implementării proiectului propus nu poate fi mai mică decât suma alocată de sponsor pentru finanțarea proiectelor. Sponsorul își rezervă dreptul de a cere artiștilor justificarea costurilor de implementare a proiectului în orice moment al desfășurării acestuia.

7.3. Sumele aferente finanțării proiectelor desemnate câștigătoare vor fi plătite prin virament bancar de către agenția organizatoare a concursului, Saatchi & Saatchi Public Relations.

SECŢIUNEA 8.  RĂSPUNDEREA SPONSORULUI

8.1. Imposibilitatea câştigătorului şi/sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează Sponsorul de orice răspundere.

SECŢIUNEA 9.  ACORDAREA PREMIILOR

9.1.Orice material înscris în concurs pe  site-ul www.artapentruviata.ro  în perioada desfăşurării Concursului va participa la jurizarea organizată în perioada 9.08.2013- 23.08.2013. Câştigătorii vor fi desemnaţi de către un juriu format din reprezentanti ai spitalelor partenere in proiect.

9.2. Juriul de specialitate va desemna câte 3 rezerve pentru fiecare câştigător.

9.3. Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic şi/ sau prin e-mail de către Sponsor în termen de 24 de ore de la jurizare.

9.4. În cazul trimiterii unui e-mail, câştigătorul trebuie să contacteze Sponsorul în termen de maximum 3 (trei) zile de la trimiterea e-mail-ului pentru validare. În cazul în care câştigătorii nu contactează Sponsorul în termenul menţionat, aceştia îşi vor pierde calitatea de câştigători. În cazul în care un câştigător este invalidat, finanțarea va fi acordată următoarei rezerve. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeaşi ca şi procedura de validare a câştigătorilor.

9.5. În 24 de ore după validare toţi câştigătorii vor fi contactaţi telefonic pentru a li se comunica următorii paşi pentru punerea în practică a proiectului.

9.6. Cele 3 proiecte câştigătoare trebuie puse în practică şi finalizate în periada 1 septembrie – 1 octombrie 2013, în caz contrar câştigătorii vor fi obligați să restituie cei 3.000 de euro Sponsorului.

9.7. Numele şi prenumele câştigătorilor validaţi vor fi publicate pe site-ul www.artapentruviata.ro începând cu data de 25.08.2013.

SECŢIUNEA 11.  UTILIZAREA FINANȚĂRII

11.1. De la data transferului sumei aferente finanțării proiectelor în posesia căştigătorilor, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor desemnate câştigătoare le revin câştigătorilor.

SECŢIUNEA 12.  ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE, LIMITAREA RĂSPUNDERII

Sponsorul nu îşi asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

-   Încărcarea de către participanţi a fişierelor pe un alt site decât www.artapentruviata.ro sau în afara intervalului de timp menţionat în regulament

-       Pierderea statutului de câştigător ca urmare a imposibilităţii contactării telefonice conform Secţiunii 9

-       Întârzierea transferării finanțării în posesia câştigătorului ca urmare a întârzierii sau comunicării eronate a datelor de contact către organizatorii concursului.

-       Situaţiile în care mai multe persoane (participanţi sau nu la concurs) revendică drepturi de autor aferente materialelor transmise de către participanţi (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situaţiile în care materialele respective încalcă orice drepturi / prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.

SECŢIUNEA 13.  ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

13.1. Prin înscrierea în concursul „Artă pentru viaţă”, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea în concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

13.2. Sponsorul le poate solicita tuturor participanţilor, acordul de a utiliza în mod gratuit  în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţa, imaginea şi vocea lor. Câştigătorii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. În cazul în care câştigătorii vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, vor semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord.

13.3. Sponsorul  garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

13.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Sponsor, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Sponsorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către SC Servier Pharma SRL.

SECŢIUNEA 14.  FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Sponsor şi a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Dacă Sponsorul invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la concurs în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECŢIUNEA 15.  LITIGII ŞI FRAUDE

În cazul unor litigii apărute între Sponsor şi Participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C. Servier Pharma S.R.L., cu sediul în /…………………………., Bucureşti România, în termen de maxim 1 săptămână de la data publicării listei tuturor câştigătorilor. După această dată Sponsorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

Sponsorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a finanțărilor.

Sponsorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

SECŢIUNEA 16.  REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.artapentruviata.ro.